از این پس زنان برای دریافت مهریه باید به جای دادگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند

برخی از کارشناسان معتقدند نگاه سنتی مبنی بر وجود مهریه های سنگین به هیچ وجه نمی تواند تضمینی برای زندگی مشترک باشد چنانکه تاکنون چنین نگاهی بستر ساز افزایش تعداد بدهکاران و زندانیان مهریه شده است.

صفحه1 از5